Konting panahon na lang, makakalakad na si Potling.
PictureLeave a Reply.